Ochrana osobných údajov

Pre účely školenia a/alebo certifikácie a pre vystavenie príslušných certifikátov s požadovanými osobnými údajmi udeľujem spoločnosti IDEEX PLUS, s.r.o. ako spracovateľovi osobných údajov svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré mu poskytnem, na obdobie troch rokov, t.j. do skončenia platnosti vystaveného certifikátu, na ktorom budú uvedené osobné údaje umiestnené.

Spracovanie osobných údajov sa riadí nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zároveň potvrdzujem, že som bol poúčený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osooby upravuje povinnosti prevadzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22 a v druhej hlave zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.